Om Leencentrumnederland.nl goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met ons cookiebeleid.Akkoord

Home / Privacy

Privacy

K.A.B. is een financieel dienstverlener. Zij kan de door u ingevulde gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten of diensten van K.A.B. en of gelieerde bedrijven. Hierbij houden zij zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op dergelijke aanbiedingen kunt u dat middels een e-mail naar info@kabeheer.nl kenbaar maken.

De informatie op deze internetsite is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid. Verder dienen de aanwijzingen van K.A.B. betreffende het gebruik van de verstrekte informatie te worden opgevolgd. De registratie van uw gegevens hebben wij in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens onder nummer m1489996 aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Toetsing en registratie B.K.R. Tiel. K.A.B. is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als bemiddelaar in onder meer kredieten onder nummer 12040106.

Wij verzoeken u onderstaande informatie over ons bezoekersreglement en ons privacybeleid zorgvuldig te lezen. Gebruik van de website betekent dat de gebruiker is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat u instemt met het onderstaande.

Op de website en op deze juridische informatie is Nederlands recht van toepassing.

K.A.B. is intermediair en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten van consumptief krediet en verzekeringen.

Bezoekersreglement
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website wordt door K.A.B. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Alhoewel K.A.B. zich tot het uiterste inspant om de inhoud van de website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. K.A.B. aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. De informatie inzake deze tekst en privacystatement kunnen overigens zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en zullen voor inwerkingtreding op deze pagina worden gepubliceerd. Voorts kan en mag deze informatie niet worden gebruikt als beleggings-, fiscaal of juridisch advies. K.A.B. verstrekt door middel van de website informatie over financiële producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Berekeningen die op deze website kunnen worden gemaakt zijn indicatief. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan berekeningen die worden verkregen door middel van op deze website als download of anderszins beschikbaar gestelde software.

De website, noch de sites of documenten waartoe via de website toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van financiële producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of in licentie bij K.A.B. en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten - inhoudende auteurs-, octrooi-, topografie-, databank-, model- en, merkenrechten, naburige rechten, handelsgeheimen, know how en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld beschermd, al dan niet geregistreerd en inclusief de aanvragen voor registratie . De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website. De inhoud van de website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaand de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van K.A.B..

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van K.A.B., zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Hoewel K.A.B. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. K.A.B. geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.